กำหนดการ
 งานปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา วันสากลโลก
และขบวนแห่พุทธชาด ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดศรีอุดมวงศ์ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้
๑. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเทิดทูลเกียรติคุณ
๒. เพื่อเป็นการน้อมระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ปรินิพพานไปนานแล้ว
๓. เพื่อพัฒนาให้ข้าราชการ และประชาชนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๔. เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติบูชา และวัฒนธรรมที่ดีงามให้สืบต่อไป
วัน/เวลา
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๐๗.๐๐ น. รับบริจาคเพื่อสมทบทุนในการจัดงาน
๑๒.๓๐ น. สมาทานศีล
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑๔.๐๐ น. ตั้งขบวนที่วัดศรีอุดมวงศ์
๑๕.๓๐ น. ทำพิธีแห่รถพุทธชาด
๑๗.๐๐ น. พิธีเปิด
๑๘.๐๐ น. ร้องเพลงชาติไทย ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา
๒๐.๐๐ น. เวียนเทียนในวันวิสาขบูชา (จุดเทียนแห่งปัญญา)
๒๑.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยายจากครูบาอาจารย์ตลอดทั้งคืน (ปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ซอดแจ้ง)
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๐๗.๓๐ น. รับบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา และทำบุญตักบาตร
๐๙.๐๐ น. ปัจฉิมนิเทศ มอบเกียรติบัตร จบโครงการ

ดังนั้น จึงขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม วันวิสาขบูชา เพราะมีการปฏิบัติธรรมฟังธรรมตลอดทั้งคืน

จัดงานโดย คณะสงฆ์อำเภอวังสะพุง ร่วมกับอำเภอวังสะพุง และส่วนราชการทุกภาคส่วน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระครูอุดมวรานุวัตร โทร. ๐๘๙-๘๔๐๔๙๖๘