ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระอุโบถส

กำหนดการ
 งานปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา วันสากลโลก
และขบวนแห่พุทธชาด ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดศรีอุดมวงศ์ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้
๑. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเทิดทูลเกียรติคุณ
๒. เพื่อเป็นการน้อมระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ปรินิพพานไปนานแล้ว
๓. เพื่อพัฒนาให้ข้าราชการ และประชาชนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๔. เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติบูชา และวัฒนธรรมที่ดีงามให้สืบต่อไป
วัน/เวลา
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๐๗.๐๐ น. รับบริจาคเพื่อสมทบทุนในการจัดงาน
๑๒.๓๐ น. สมาทานศีล
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑๔.๐๐ น. ตั้งขบวนที่วัดศรีอุดมวงศ์
๑๕.๓๐ น. ทำพิธีแห่รถพุทธชาด
๑๗.๐๐ น. พิธีเปิด
๑๘.๐๐ น. ร้องเพลงชาติไทย ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา
๒๐.๐๐ น. เวียนเทียนในวันวิสาขบูชา (จุดเทียนแห่งปัญญา)
๒๑.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยายจากครูบาอาจารย์ตลอดทั้งคืน (ปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ซอดแจ้ง)
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๐๗.๓๐ น. รับบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา และทำบุญตักบาตร
๐๙.๐๐ น. ปัจฉิมนิเทศ มอบเกียรติบัตร จบโครงการ

ดังนั้น จึงขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม วันวิสาขบูชา เพราะมีการปฏิบัติธรรมฟังธรรมตลอดทั้งคืน

จัดงานโดย คณะสงฆ์อำเภอวังสะพุง ร่วมกับอำเภอวังสะพุง และส่วนราชการทุกภาคส่วน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระครูอุดมวรานุวัตร โทร. ๐๘๙-๘๔๐๔๙๖๘

ประวัติเจ้าอาวาส พระครูอุดมวรานุวัตร

ประวัติพระครูอุดมวรานุวัตร
ชาติภูมิ
พระครูอุดมวรานุวัตร นามเดิม นายสมบัติ นามสกุล มูลนา เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๙ ตรงกับจันทรคติ วันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ปี มะแม บิดาชื่อ นายทุย นามสกุล มูลนา มารดาชื่อ นางนุด นามสกุล มูลนา ท่านเกิดที่บ้านเนินตากแดด ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๑๓ คน คือ ท่านเป็นคนน้องสุดท้อง มารดาเสียชีวิตตั้งแต่อายุได้ ๑๑ ปี และบิดาเสียชีวิตเมื่ออายุได้ ๑๙ ปี

การอุปสมบท
ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับการอุปสมบทเมื่ออายุ ๒๐ ปี ณ วัดห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน มีพระครูสังฆวิชัยแพง เป็นพระอุปัชาฌาย์ มีพระครูสมุห์บุญนาค เป็นพระกรรมวาจารย์ มีพระมหาจรูญ เป็นพระอนุสาวนาจารย์
ชาวบ้านมีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาจึงได้กราบอาราธนานิมนต์มาท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

การศึกษา
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (จากการศึกษานอกโรงเรียน )
ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ สอบได้นักธรรมชั้นเอก ณ สำนักเรียนวัดประชาราษฎร์นิมิต ตำบลวังสะพุง
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
งานปกครอง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับแต่งตั้งเป็น รักษาการเจ้าคณะตำบลศรีสงคราม
สมณะศักดิ์
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณะศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎรชั้นเอก
งานเผยแผ่
๑. เปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดศรีอุดมวงศ์
๒. ได้จัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดศรีอุดมวงศ์
๓. ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี
๔. ได้จัดตั้งสถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนาวัฒนธรรม และสังคม FM ๑๐๑.๗๕ Mhz.
๕. ได้จัดโครงการจูงลูกจูงหลานเข้าวัดทุกวันอาทิตย์ตลอดปีตลอดชาติ
๖. ได้จัดตั้งสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาประจำจังหวัดเลย

คติธรรมประจำใจ
ทำงานเพื่องานมีอุดมการณ์เพื่อพระศาสนา คือ ทำเพื่อให้ ไม่ทำเพื่อเอา

คำอธิษฐาน
ขอเป็นยามเฝ้าพระพุทธศาสนา
ปัจจุบันพระครูอุดมวรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์ มีอายุครบ ๕๒ ปี
พรรษา ๓๑ พรรษา